Home » Residencias » Bases

Bases

S8cinema, LIFT, Acción Cultural Española

BAICC RESIDENCIA ARTÍSTICA INTERNACIONAL DE CREACIÓN AUDIOVISUAL

1. PRESENTACIÓN

(S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico é un evento cinematográfico que pon en valor conceptos como a recuperación fílmica e os arquivos históricos, en estreita convivencia coas novas expresións cinematográficas, a vangarda e o cinema contemporáneo. Desde os seus comezos, a Mostra realizou un decidido labor de promoción, difusión e reivindicación dos formatos cinematográficos analóxicos, constituíndo un espazo único dentro do panorama nacional.

LIFT é unha organización de prestixio internacional, sen ánimo de lucro, creada en 1981, dirixida por artistas e dedicada a potenciar a excelencia na creación cinematográfica a través da formación, a facilitación de recursos técnicos e de produción e a difusión das creacións nestes formatos.

Acción Cultural Española ten como obxectivo, entre outros, a organización e execución das exposicións, eventos e iniciativas de difusión e promoción das culturas de España e os profesionais vinculados a elas, que contribúan á súa proxección internacional e á creación de redes entre profesionais e institucións.

Esta convocatoria ten como obxectivo continuar unha liña de traballo que busca abrir novos camiños para os creadores emerxentes, facilitando a creación de lazos de intercambio cunha institución de relevancia internacional como LIFT- Liaison of Independent Filmmakers of Toronto.

2. OBXECTO

LIFT- Liaison of Independent Filmmakers of Toronto, ( S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico e Acción Cultural Española (AC/E) convocan un proceso de selección para participar nunha residencia de produción dunha peza audiovisual rodada en formato analóxico (35mm, 16 mm, Super 16mm, 8mm ou Super 8mm) en Toronto (Canadá).

3. BENEFICIARIOS

Poderán participar na convocatoria todas aquelas persoas nadas ou residentes en España, cunha traxectoria artística acreditada, que desexen realizar un proxecto audiovisual en formato analóxico. Os candidatos deberán acreditar no seu CV o coñecemento da lingua inglesa.

As solicitudes presentaranse individualmente cun máximo dunha solicitude por titular. Cada solicitude presentarase en dúas versións, inglés e castelán.

4. DURACIÓN

A duración da residencia será de entre 4 e 6 semanas ininterrompidas a escoller entre mediados de xaneiro de 2019 e marzo de 2019 e estará suxeita á dispoñibilidade das instalacións de LIFT en Toronto. No suposto de ausentarse durante as datas acordadas sen xustificación pertinente, poderá supoñer a anulación da estancia e das axudas outorgadas en cada caso.

5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

A inscrición realizarase a través da web da Mostra www. s8cinema. com, cumprimentado o formulario online e achegando a seguinte documentación nun só documento en PDF (máximo 10 páxinas):

– Explicación do proxecto e motivación para realizar a residencia en Toronto, indicando a duración estimada e o período preferente

– Calendario de traballo

– Material gráfico que proporcione unha mellor comprensión do proxecto

– C.V do solicitante (máximo unha páxina)

– Previsión de necesidades técnicas e de produción

– Orzamento

Os solicitantes acreditan a orixinalidade e autoría dos proxectos que presentan e garanten que ostentan lexitimamente todos os dereitos de propiedade intelectual sobre os mesmos, eximindo expresamente ás tres institucións convocantes desta residencia de calquera responsabilidade por danos e prexuízos que puidesen ser ocasionados a este respecto.

6. PRAZOS

As solicitudes poderán presentarse ata as 23:59 (GMT+1) do 17 de agosto de 2018. Non se aceptará ningunha candidatura recibida unha vez finalizado o prazo.

En setembro de 2018 comunicarase nas webs dos convocantes o nome do seleccionado.

O candidato/para seleccionado/a será contactado/a directamente polo coordinador do programa e deberá confirmar por escrito a aceptación no prazo de 7 días hábiles desde a súa notificación.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN

As candidaturas serán valoradas por unha comisión integrada por un mínimo de tres persoas membros das institucións convocantes, atendendo aos seguintes criterios:

– Orixinalidade, calidade, innovación e coherencia da proposta (40%)

– Coherencia do proxecto co conxunto da traxectoria do/a candidato/a (10%)

– Adecuación da proposta con respecto aos recursos facilitados por LIFT (20%)

– Currículo e traxectoria do/a solicitante (30%)

En función destes criterios, a comisión de valoración elixirá a un candidato e dous suplentes. A decisión será inapelable. A Comisión de Valoración resolverá calquera circunstancia non prevista nestas bases e poderá declarar deserta a convocatoria.

Polo mero feito de presentarse á convocatoria os participantes aceptan as presentes bases. No caso de que unha solicitude xa adxudicada deba ser retirada, o/a candidato/a deberá notificalo con antelación.

8. DOTACIÓN

A residencia desenvolverase nas instalacións de LIFT en Toronto e inclúe as seguintes prestacións:

– Tramitación da viaxe de ida e volta a Toronto desde o lugar de residencia do artista, sempre dentro de territorio nacional.

– Seguro médico durante o período de residencia que deberá xestionar e contratar o residente ao que se lle reembolsará o custo ata un máximo de 300 euros.

– 400 euros por cada semana de residencia, para gastos de residencia e manutención.

– Espazo de traballo nas instalacións de LIFT Toronto e uso de equipamento técnico ata un máximo de 2.000 euros de valoración do seu aluguer segundo regulación de LIFT.

– Axuda adicional de 1.400 euros para cubrir custos de película, produtos de revelado, gastos de laboratorio e outros gastos de produción.

– Asistencia técnica e profesional no proxecto para desenvolver en LIFT.

O pago realizarase ao beneficiario de (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico da seguinte forma:

– Un primeiro pago de ata un máximo de 2.400 euros dependendo das semanas de estancia prevista, calculando 400 euros por semana cun mínimo de catro e un máximo de seis. Este pago realizarase á súa chegada a Toronto, previa presentación de factura, e aplicando as retencións fiscais correspondentes.

– Un segundo pago de ata 1.700 euros unha vez finalizada a residencia, previa presentación de factura aplicando as retencións fiscais correspondentes e achegando copia da factura de seguro médico e unha memoria que documente o proxecto desenvolvido. A súa presentación será condición ineludible para percibir este último pago.

Todas as cantidades mencionadas son importes brutos aos que se lles aplicarán o IVE e as retencións fiscais correspondentes.

9. OBRIGACIÓNS DO BENEFICIARIO

O beneficiario comprométese a desenvolver o seu proxecto nos prazos de tempo previstos na súa solicitude, facer bo uso das instalacións de LIFT Toronto, que serán destinadas exclusivamente á produción dunha obra audiovisual e deberá adaptarse aos horarios e dinámicas de traballo de LIFT, respectando as instalacións e espazos comúns. O transporte da película producida durante a residencia correrá a cargo do beneficiario.

Ao finalizar a estancia, o beneficiario comprométese a presentar unha memoria que documente o desenvolvemento do proxecto, incluíndo un calendario, necesidades técnicas e de produción e material gráfico (máximo 10 páxinas).

A peza audiovisual producida durante a residencia deberá incluír a seguinte lenda nos créditos de entrada: “película realizada no marco dos Programas de Residencias Artísticas de (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico, LIFT- Liaison of Independent Filmmakers of Toronto e Acción Cultural Española (AC/E)”

O beneficiario comprométese a realizar a estrea mundial da peza na edición de ( S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico inmediatamente posterior á realización da residencia, no mes de xuño de 2019.

O beneficiario ostenta os dereitos de autoría e explotación da peza audiovisual, pero autoriza a reprodución total ou parcial da mesma en accións de promoción e difusión do programa de residencias ou a actividade de (S8) Mostra Internacional de Cinema Periférico e LIFT- Liaison of Independent Filmmakers of Toronto e Acción Cultural Española (AC/E).

10. OUTRAS CONSIDERACIÓNS

O beneficiario autoriza que se cite o seu nome e aparecer en imaxes (fotografía, vídeo, etc.) para a difusión informativa ou promocional do programa de residencias.

A organización resérvase o dereito para facer modificacións ou tomar iniciativas non reguladas nestas bases, sempre que supoñan melloras que afecten directamente o éxito do proxecto. A interpretación das bases dependerá exclusivamente dos membros da Comisión de Valoración.

O incumprimento do establecido nas presentes bases podería supoñer a interrupción da residencia artística e do pago da axuda mensual, así como, se o Comité de Valoración o considerase oportuno, o reintegro da axuda.